Sri Burapha: Memoir of Isara The Musical

28 Aug - 31 Aug 2014

สตูดิโอ ชั้น 4

Art Talk 2014 : Relational Aesthetics

13 Sep 2014

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

๒๕ วงปี เด็กรักป่า มีใบไม้เป็นครู

23 Aug - 31 Aug 2014

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และโถง ชั้น 1

18th Thai Short Film and Video Festival

28 Aug - 07 Sep 2014

ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และ ห้องประชุม 401 ชั้น 4

My Art as My Heart

21 Sep - 28 Sep 2014

ห้องประชุม 501 ชั้น 5 และ ห้อง friends of bacc ชั้น 6