กิจกรรม : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติพบเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เพื่อรายงานการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม